Våra tjänster

Vägen mot en energieffektiv och säker produktionsanläggning handlar om att se och förstå helheten samt att se sambanden mellan rutiner, energisystem och processer. Abergon erbjuder att leda eller medverka som sakkunnig vid olika energiprojekt inom ditt företag. En energieffektivisering genomförs steg för steg. Varje moment har sitt tydliga syfte och mål. Varje steg resulterar i en aktivitetslista och ett underlag för nästa delmoment.

“Energieffektiviseringstrappan” Strukturerad energieffektivisering från identifiering av besparingspotential och dolda konkurrensfördelar till planering, genomförande och kontinuerliga uppföljningar.

  • Steg 1. Energikartläggning – fakta och förståelse för processer och energianvändning.
  • Steg 2. Energiplan – förverkliga besparingspotentialen.
  • Steg 3. Energioptimering – balanserad energianvändning.
  • Steg 4. Energivisualisering – snabb distribuerad information.
  • Steg 5. Energiledning – arbeta systematiskt med helhet

Dialog, faktainsamling, analys, slutsatser, konsekvenser, kommunikation och rätt åtgärder

Steg 1. Energikartläggning – fakta och förståelse för processer och energianvändning

Vid energikartläggningen definierar och mäter produktionens viktigaste energiförbrukare, både stöd- och huvudprocesser. Genom en dialog inhämtar vi fakta och skapar en förståelse för energiförbrukarnas funktion och energianvändning.  Vid eventuella funktionshinder försöker vi dra slutsatser om vilka konsekvenser de får för produktens kvalitet såväl som på energiläckage. Vi analyserar den insamlade datan och beräknar därefter anläggningens besparings- och effektiviseringspotential.
Läs mer om energikartläggning

Steg 2. Energiplan – förverkliga besparingspotentialenI energiplanen sammanställer vi fakta som vi samlats in under energikartläggningen. I planen presenteras förslag på energibesparande åtgärder på respektive energiförbrukare, huvudprocesser såväl som stödprocesser. Vi ställer upp nuvarande förbrukning och förbrukning efter åtgärder och presenterar därigenom nettonyttan efter åtgärd, totalt för hela anläggningen och per förbrukare.
Läs mer om Energiplan

Identifiera förbättringsmöjligheterna, skapa en plan och prioritera rätt åtgärder, oftast finns stora energibesparingar att göra. Lars-Göran, energistrateg, tillhandahåller praktiska råd och systematisk metod.

Steg 3. Energioptimering – balanserad energianvändning
Målet med energioptimeringen är att stärka hela företagets totala verkningsgrad samtidigt som företagets alla intressen tillgodoses. Resultatet blir en säkrare och effektivare produktion. Vi studerar hur energin används i produktionen, till vad och vilken mängd energi som krävs för att uppnå fastställda kvalitetskrav på slutprodukten.
Optimeringen leder till att den dyrbara energin används effektivare. Det i sin tur minskar belastningen och slitaget på maskiner och anläggningar, samtidigt som en ökad redundans skapas i anläggningen. Optimeringen sammanställs i en rapport som är enkel att förstå och agera utifrån.
Läs mer om Energioptimering

Med korrekt information blir förbättringsåtgärderna de rätta och därmed effekten av insatserna.

Steg 4. Energivisualisering – snabb distribuerad information
Genom energivisualisering får du en utmärkt översikt över energiförbrukningen och en detaljerad information om vilka delar i anläggningen som förbrukar energi, hur mycket som förbrukas – under en period eller under specifika tidpunkter.
Informationen kan enkelt sorteras och distribueras till olika intressenter. Och kan även visas publikt inom företagets väggar för att öka medvetenheten om energifrågor i hela företaget.
Läs mer om Energivisualisering

Steg 5. Energiledning – arbeta systematiskt med helheten
Med energiledning får du en beprövad struktur över dina energifrågor. Du kan du arbeta systematiskt och kontinuerligt med dina energifrågor och löpande konstatera betydande energibesparingar och stämma av mot ditt företags uppsatta energimål. Energiledningen har alltid helheten och de uppsatta målen i fokus vid beslut både rörande de stora systemen och de små detaljerna. Genom en regelbunden uppföljning säkerställer ledningen att företaget utvecklas enligt uppsatta mål.
Läs mer om Energiledning

Erbjudande:
Energidiagnos – få en snabb översikt och identifiera besparingspotentialen
För dig som vill känna lite på energieffektivisering och vilken potential just ditt företag har vi tagit fram tre minierbjudanden, ”Energikicken”. Ett ”Learning by doing”- projekt som ger en föraning om hur mycket energi och pengar du kan spara samt vilka konkurrensfördelar som finns dolda i företaget.