Energikartläggning– fakta och förståelse för processer och energianvändning

En energikartläggning resulterar i förslag på åtgärder som minskar energiförbrukningen.

Sakkunskap, engagemang och erfarenhet är guld värd. Ju grundligare energikartläggning, desto större är beparingspotentialen.

Vid en systematisk energikartläggning definierar och mäter vi produktionens viktigaste energiförbrukare, både stöd- och huvudprocesser. Genom en dialog inhämtar vi fakta och skapar en förståelse för energiförbrukarnas funktion och energianvändning. Vi söker även efter eventuella funktionshinder och försöker dra slutsatser om vilka konsekvenser de får för produktens kvalitet såväl som på energiläckage. Utifrån den insamlade datan gör vi bedömningar av anläggningens besparings- och effektiviseringspotential.

– Den energi som ger värdeökning är ”bra” men den som inte ger någon värdeökning är slöseri och skall tas bort.

Från mätning till konkret plan
Att mäta energianvändningen över tid ger kunskap om när processer förbrukar energi. Mätningarna ger ofta intressant information om nyttiga åtgärdsområden. Allt från energikrävande beteenden och rutiner till trasiga och/eller felaktigt inställda maskiner identifieras vid en energikartläggning.

Arbetet med en energikartläggning resulterar i en energiplan där intressanta åtgärder presenteras och är lönsamhetsberäknade. Även miljöbelastning kan beaktas.

Viktiga punkter inför din energikartläggning:

 • Förvänta dig en rejäl besparing och motsvarande ökning av verkningsgraden.
 • Besparingspotentialen visar sig tidigt i kartläggningen. Om inte, anlita extern sakkunnig.
 • Engagera (internt eller externt) dokumenterat sakkunniga personer med erfarenhet och attityd för bästa möjliga resultat.
 • De många förbättringarna kräver oftast inga eller mycket små investeringar. I de fall investeringarna blir aktuella kan du förvänta dig en kort återbetalningstid, ibland mycket kort.
 • Involvera berörd personal så ökar effekten av insatserna.
 • Arbeta systematiskt med energikartläggningen.
 • Utomståendes och kompetenta ögon som är med vid en energikartläggning hittar ofta problemområden och åtgärder som överraskar.
 • Extern med erfarenhet minskar tiden för genomförandet av besparingspotentialen.
 • Att mäta över tid ger löpande information och skapar kunskap och bättre beslut.
 • Energimyndighetens Energikartläggningscheckar syftar till att motivera företagen att komma igång med kartläggningen. Du kan få stöd med upp till 30 000,-
 • Ju förr du kommer igång desto snabbare kan du stoppa förlusterna som okontrollerad energianvändning ger.
 • Även utbildning i energikartläggning erbjuds för att öka kunskapen inom företaget ska kunna göra bra och effektiva energikartläggningar.
[contact-form-7 id=”2284″ title=”Kontakt energieffektivisering”]