Energivisualisering

Genom energivisualisering får en detaljerad information om vilka delar i anläggningen som förbrukar energi, hur mycket som förbrukas under en period eller under specifika tidpunkter.

Med korrekt information kan du snabbt och effektivt identifiera de mest energislukande momenten och processerna i din anläggning. Och med rätt information blir förbättringsåtgärderna de rätta och därmed effekten av insatserna. Även larmfunktioner kan enkelt läggas in.

Viktig information tillgänglig för alla intressenter

Med vår on-line lösning blir energiförbrukningen tillgänglig för alla som berörs och ansvarar för den. Tillexempel produktions-, ekonomi- och underhållsavdelningen.  Viktigt är att följa energiförbrukningen per producerad mängd och inte bara se på antalet kWh. Med energivisualisering kan de värden som du är intresserad av, visas på ett pedagogiskt sätt. “De värden som mäts är de resultat man får” är något jag har sett i många sammanhang.

Energivisualisering

Ett energivisualiseringssystem kan bestå av olika delar, en utlokaliserade energimätare som kommunicerar via ett webbgränssnitt. I webbgränssnittet presenteras den insamlade informationen på ett tilltalande sätt. Och kan enkelt och per automatik överföras till ett annat system för analys och bearbetning. I webbgränssnittet går det att se aktuell förbrukning och lagrad förbrukning, fördelat mellan faser, effektfaktor etc. Med den insamlade informationen, även visualiserad, är det nu enkelt att identifiera och diskutera orsaken till förändringen och dra slutsatser.

Välkommen med din intresseanmälan

Energiförbrukningen direkt i mailkorgen

Som ett komplement till energivisualisering kan informationen även mailas. Den som önskar informationen får då den regelbundet, snabbt och på önskat sätt. Tack vare detta undviks personliga avläsningsfel och även fel vid inknappning av antecknad data undviks. Tillsammans sparas tid och rätt information kommer till rätt person, snabbt och nu kan rätt beslut enkelt tas.
Visa publikt för medarbetare
Den insamlade informationen kan även visas på företagets intranät eller på informationstavlor i matsalen, entrén etc. Med denna information kan företagets medvetenhet kring energi och företagets energianvändning stärkas. När energiförbrukningen är konkret och synlig ökar också intresset och engagemanget för energianvändningen och för att rätt beslut fattas.

Kompressorrummets effektförbrukning över tid. Här går det enkelt att se när energin förbrukas och vissa beteenden kan anas. Att leta energitjuvar blir nu enkelt.

Har du rätt elavtal?

Med en bra energibild fås ny kunskap om energiförbrukningen i anläggningen och hjälper tidigt till för att effektivt kunna undvika störningar. Med denna energimätning/uppföljning/visualisering ses även hur belastningen varierar. Detta är något som kan vara intressant att jämföra med aktuellt avtal. Med denna insikt kan kostnader med för stora avtal, säkringar undvikas. Vissa elavtal har effektbegränsningar och även straffavgifter vid överuttag. Med energimätutrustningen går detta att se och det går även att backa till aktuell tidpunkt för att förstå vad/var i verksamheten som skapar det stora effektuttaget. Energivisualisering ger intressant information för energioptimering. Mätresultatet visar mycket intressant energiinformation som tex strömkvalitet, KVAR, effektfaktor. Även här har vissa elavtal straffavgifter för överuttag vilka nu enkelt kan hittas. Tack vare installerad utrustning kan “felkällor” snabbt identifieras.

Här går det att se att faserna belastas olika över tid. På bilden ses att anläggningen har en snedbelastning mellan faserna. Vid snedbelastning belastas anläggningen ogynnsamt varför risken för störningar, brand och ökade kostnader ökar.

Snabb igångsättning, snabb besparing

Installationen av mätutrustningen för energivisualisering är enkel. Den kräver inte att man bryter någon ström utan energimätarna kan installeras då processen är igång. Utrustningen stör inte produktionsprocessen utan är en separerad fristående energimätprocess. Då utrustningen är installerad kostar en avläsning “noll” kronor och ni har den enkelt i er dator. En online mätning är en investering som snabbt är återbetalar sig.

Bygg på visualiseringssystemet allteftersom

Systemet är uppbyggt i moduler. Att börja med att bygga en liten ”testanläggning”, för att prova och lära känna tekniken, kan vara ett bra alternativ. Sedan, då ni vet vad ni vill energivisualisera, ni har definierat ert behov och förstått fördelar med tekniken, är det enkelt att expandera systemet. – Det är ju bara att lägga till om man behöver, säger en användare.
– Bygg anläggningen stegvis för att få rätt utrustning, på rätt plats, kommunicerat till rätt personer på rätt sätt vid rätt tidpunkt är ett bra upplägg under ett energivisualiserings projekt, tipsar Lars-Göran Sander.

Nya kunskaper och ökad medvetenhet ger bättre styrning

Under ett energivisualiseringsprojekt lär du dig mycket och då är det bra att enkelt kunna anpassa var energimätarna skall placeras, vad de skall mäta och hur energivisualiseringen skall presenteras. Även brand och slitage av tillexempel elmotorer kan förebyggas med detta system. Genom att följa förbrukningens utveckling/trend och då ett värde passerar en definierad nivå kan förebyggande åtgärder snabbt triggas och sättas in. Med mätsystemet ser du om en elmotor får förändrade ”beteende” vilket kan bero på slitage i pumpen eller i motorn. Kanske har det pumpande systemet fått ett ”problem” och med dessa mätare kan åtgärder triggas innan energiförbrukningen blir för hög alternativt innan processen stannar.
Om ni önskar kan två anläggningar besökas “live” på nätet? (Även i verkligheten). Energivisualiseringsutrustningen finns i en industri respektive en villa. Om ni är intresserade så hör av er så får ni inloggningsdata för att själva se och testa hur enkelt och bra Abergons energivisualisering fungerar. Med ett “besök” kan ni se och förstå att det finns mycket intressant information och snabbt anar ni vilka möjligheter som kan finnas.

På bilden ses loggning av en villa och hur bergvärmepumpen går “till och från”. En graf som vid första anblicken inte ser bra ut. Men det gäller att förstå vad som mäts för att dra rätt slutsatser. Denna mätning visar en speciellt dimensionerad bergvärmeanläggning där energiförbrukningen för “värme & vatten” har sjunkit från ca 35 000 kWh/ år till
6 000 kWh/år)

Energivisualisering är dessutom ett bra stöd för en ”energieffektiv verksamhet hållbar över tid”. Ett bra komplement till ett energiledningssystem typ ISO 50 001.

Köra bil utan informationspanel?

Oumbärlig information för bilföraren

I våra bilar har vi idag bra information om 
användningen av bränsle, energi, hastighet, bilens funktioner: Viktig information, en typ av energivisualisering som vi enkelt förstår och snabbt ger instruktioner och påverkar våra beteenden. Dels ser jag hur lång sträcka jag har kvar innan jag måste vi tanka. (likt en budget) Jag ser vad bilen förbrukar per km (Hur energieffektivt kör jag – kan jag köra längre men samtidigt billigare?). Drar den mer,  kanske bromsen ligger på och då triggas snabbt en åtgärd. Energivisualiseringen ger samma kunskap i verksamheter. Energivisualisering ger en bra hjälp. – eller hur!?

Abergons energivisualisering är en viktig komponent i styrningen av produktionen och verksamheten som ibland är lugna gatan i bland mer krävande. Abergon hjälper till att hålla verksamheten energioptimerad och kan “larma” då något avviker.

[contact-form-7 id=”2284″ title=”Kontakt energieffektivisering”]