Energiledningssystem ISO 50001

Med ett energiledningssystem uppdaterar och förbättrar företag kontinuerligt sitt energiarbete.

Tydliga mål, bra kartläggning samt uppföljning ger otroliga, ibland förvånande resultat som håller över tid.

 

Energiledning är en cykliskprocess med stegen Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. (Kommer bla från Toyotas arbete med lean; Plan, Do, Check Act och arbetet med ständiga förbättringar PDCA)

 

Energiledningssystem struktureras för att företaget ständigt ska effektivisera och säkerställa sin energianvändning där energiledningsarbetet dessutom fungerar som en intressant källa till kunskap om företagets energianvändning. Energiledningsarbetet kan även skapa förutsättningar för att öka andelen förnybar energi och att öka utbytet av energi med omkringliggande verksamheter både internt och med samhället.

 

Viktigt när målen tas fram, följas upp och säkerställas är att ha rätt kunskap. Energiledningssystemet leder även till utveckling av rutiner, både för inköp och för drift och underhåll.

 

Internationell standard

2011 publicerades en internationell standard för energiledningssystem, ISO 50001, vilken nu även är gällande svensk och europeisk standard. Den baserar sig till stor del på tidigare energiledningsstandarder, SS EN 16001 och SS 62 77 50, och går väl att integrera med andra ledningssystem till exempel miljöledningssystemet ISO 14001.

Certifiering

– Alla nycertifieringar från och med 2012-04-24 skall ske mot ISO 50001.
– Alla omcertifieringar från och med 2013-01-01 skall ske mot ISO 50001.

 

Hur införs ett energiledningssystem

Ett energiledningssystem innefattar många delar där svagaste länken begränsar framgången. För att underlätta arbetet kommer nedan ett förslag på en struktur med hur det kan se ut när ett energiledningssystem införs. Förutsättningarna i just ert företag måste vara det som styr just ert införande och följande punkter är alltså inget krav utan mer stöd, tips och idéer. Själklart hjälper Abergon gärna till på plats och på distans.

Förslag till steg:

1. Börja med att definiera ett team för energiledningssystemet. Teamet ska ha ansvar och befogenheter att utföra åtgärder inom företagets olika delar och skall rapportera till ledningen. Säkerställ att kompetens finns i teamet alternativt stärk upp med extern kunskap och resurs. (Nya ögon ser nya saker)

2. Definiera och anta en energipolicy.

3. Genomför en komplett energikartläggning och analys av energianvändningen. Energikartläggning ger en grundkunskap för att fastlägga vilka energieffektiviseringsmål som är utmanande och ändå realistiska att nå samt vilka åtgärder som bör och kan genomföras. Lägg stor kraft på en bra energikartläggning för ju bättre kartläggning ju bättre resultat fås i projektet. Även här kan externa ”nya” expert ögon göra stor skillnad.

4. Sätt upp och besluta mål för energieffektivisering och hur energianvändningen ska förändras. Bestäm även hur och när målen ska mätas, följas upp och rapporteras.

5. Definiera en handlingsplan för varje energieffektiviseringsmål. Planen kan innehålla åtgärder som kommit fram vid energikartläggningen men också andra typer av åtgärder som informationskampanjer, utbildning eller installation av mätutrustning.

6. Se över arbetet och alla rutiner för drift och underhåll. Om det behövs förändras och förtydligas rutinerna för att höja energieffektiviteten. En energikartläggning ger ofta intressant information till det förebyggande drift och underhåll, FU.

7. Se över rutinerna för hur inköp sker. Inför krav på energieffektivitet vid upphandling av energikrävande utrustning. Vid upphandling skall livscykelkostnaden alltid tas fram, en s.k. LCC kalkyl.

8. Säkerställ att energifrågan, energikostnad, energieffektivisering är med i era olika projektarbeten och är med igenom hela projektet. Det är alltid lättare, billigare, att nå en bra energieffektivitet vid nyprojektering än vid ombyggnation/omprojektering.

9. Alla i företaget påverkar energianvändningen där människan är skillnaden varför utbildning är en mycket viktig del i arbetet med energieffektivisering. Ofta identifieras intressanta åtgärder för energieffektivisering då samtliga medarbetare är med i arbetet, alla är aktiva och alla tänker energieffektivisering. Utbildning är ett bra steg till en energiaktiv kultur. Efter utbildningen kommer användarna att föreslå energieffektiviserings åtgärder samt att maskiner styrs och ställs in och används energieffektivt. Tack vare detta minskar behovet av uppföljning och driften blir stabilare.

10. Inför rutiner för hur energifrågorna ska kommuniceras inom och utom företaget, hur brister i energiledningssystemet ska upptäckas och rättas till samt hur och av vem energirevisionen skall ske. Då energiledning finns med på ledningens genomgångar fås ett ”naturligt” driv för energieffektivisering.

11. Fastlägg tidpunkter för uppföljning och utvärdering av energiledningsarbetet och energieffektivisering. Rapportera framgångar och förslag på åtgärder till ledningen samt informera personalen med bra information om resultat och förslag på energieffektivisering.

 

När energiledningssystemet ELS ISO 50001 är ”klart/redo” är det dags för introduktion i verksamheten. Detta är en aktivitet som kräver att all berörda blir informerade om systemet och dess aspekter och mål. Detta är den mest kritiska fasen i projektet varför denna introduktion noggrant skall planeras både i tid och i resurser. Oftast krävs en extra insats för att introducera systemet snabbt och effektivt

Då energiledningssystemet är implementerat är det dags att arbeta enligt ELS.

1. Följ upp fastlagda mål. Identifiera avvikelser och identifiera åtgärd, resurser, ansvarig och tid för åtgärd. Då åtgärden är klar informeras ägaren.

2. Följ upp att avvikelseåtgärden

3. Följ upp fastlagda mål etc….

 

Finns något ekonomiskt stöd?

Att införa ett system kräver en arbetsinsats och därmed kostnader. Ibland, oftast, förvånar resultatet varför energieffektiviseringsprojekt anses som framgångsrika. För att minimera kostnaden finns idag många intressanta stöd för arbetet med energieffektivisering. För att få information om vilka stöd som finns kontakta gärna Abergon som har kontakt med olika organisationer, myndigheter samt har ett intressant nätverk av energieffektiviseringskompetens med de senaste energieffektiva lösningarna.

Utbildning i energiledningssystem och effektivisering, ISO 50001

För att snabbt komma igång med sitt arbete med energiledning erbjuder Abergon utbildning på plats eller varför inte delta på en web utbildning.  Att tidigt få rätt kunskap säkerställer att energiledningssystemet snabbt ger önskat resultat.

Stöd av en konsult

Om ni ser ett behov av extra stöd och hjälp både med avseende på kompetens eller som en ren resurs kan Abergon bistå på plats. Abergon kan anlitas både som resurs eller som projektledare. Att lägga tid och resurs i början av ett projekt för införandet av ett energiledningssystem är väldigt lönsamt.

Det arbete som görs nära en deadline kräver onödiga resurser och kostnader vilket är en kostnad och kvalitets risk som skall minimeras

Web utbildning eller varför inte en heldag i Energiledning och effektivisering – ISO 50001

Målet är att deltagarna skall få kunskap om hur man arbetar systematiskt med energieffektivisering där vi går igenom ISO 50001:2011 och hur ni kan omsätta den i praktiken. Lämpliga deltagare är energiansvariga, interna revisioner, energisamordnare, energistrateger, energiexperter.

Delar i utbildningen:

  • ISO 50001 – standard för energiledning
  • Energikartläggning, hur görs en sådan?
  • Energieffektiv projektering, renovering och hållbar drift
  • Hur görs rätt inköp av ny utrustning?
  • Checklista för ett bra projekt!
  • Vilka ekonomiska stöd finns?
  • Skillnader /likheter med ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och ISO 22000:2005
  • Införande av energiledningssystem ISO 50001 ELS
  • Teorier kommer varvas med praktiskt information från genomförda projekt
  • Tillfälle för frågor & svar från deltagare

Önskas en företagsanpassad utbildning på plats hos er så anpassas utbildningen efter era krav, önskemål och behov.

Låter ovan intressant och vill du veta mer om utbildningen? maila då gärna sander(at)abergon.se eller ring 0707 488 789

För mer information se sidan utbildning energiledningssystem