Ventilation regelverk

 

Ventilation, regelverk och lagstiftning

(obs informationen nedan kan vara uppdaterad, se respektive myndighet information för att få senaste och aktuell information) 

Boverket föreskriver i sina byggregler, BBR 2009, kap 6:

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s/m2 golvarea”.

Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet då ingen vistas i bostaden inte bli lägre än 0,10 l/s/m² golvarea. (Obs 0,35 l/s/m² golvarean då någon vistas där).

För andra byggnader än bostäder får ventilationssystemet utformas så att reducering av tilluftsflödet, kanske i flera steg är möjlig, då ingen vistas i byggnaden. (Här kan varvtalsstyrning av fläkten vara ett intressant energispar alternativ). För en bostad som är ”tom” är det ok enligt regelverket med en reduktion till 0,1 l/s/m² golvarea. Dock får reduktion av ventilationsflöden inte ge upphov till hälsorisker eller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t ex fukt.

– Rent praktiskt betyder det att man borde byta ut minst halva ”rummet” (luftvolymen) en gång per timme.

För vanlig rumshöjd betyder det att man bör tillföra 0,35 l/s per m² rumsareal. Det motsvarar 1,3 m³ luft per m² rumsareal.

OBS! Noteras starka lukter eller fukt på fönster/ speglar – ta då snarst kontakt för att fastlå anledning samt genomför rätt åtgärder, snarast.

 

Socialstyrelsen skriver i sina författningar, SOSFS 1999:25 Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken – ventilation:

”I bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor.

I bostäder och lokaler där människor vistas stadigvarande (för allmänna ändamål ), bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet ute / inne under vinterförhållanden regelmässigt överstiga 3 g/m³.”

 

Miljöbalken, 9 kap, 9 §:

”Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller de som har rätt att nyttja lokalen skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.”

 

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK:

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader där människor vistas infördes i Sverige 1992. Den första kontrollen sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem, se tabell nedan.

Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationskontrollen genomföras. Kommunerna är tillsynsmyndigheten. OVK kontrollen ser över anläggningen och jämför detta med aktuellt bygglov.

 

Byggnader / Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FT, FTX, FX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast nybyggnad / nyinstallation

För rum med specialfunktioner (som till exempel restaurangkök, operationssal, laboratorium, kemikalieförvaring) gäller speciella regler. Industriventilation har ofta gränsvärden för skadliga ämnen som inte får överskridas.

Är ni osäkra på vilken typ av ventilation ni har så kontakta Abergon för klarläggande.

Vem kan kontrollera ventilationen enligt tex OVK

Abergon, Lars-Göran Sander, har certifikat för att göra kontroll av ventilationssystem enligt OVK. (Enbart personer som har giltigt certifikat som får utföra kontroll och godkänna enligt OVK).

Citat från texten på certifikatet; Lars-Göran Sander är certifierad sakkunnig funktionskontrollant enligt BFS 2011:16 OVK 1 med behörighet K för alla typer av ventilationssystem i alla typer av byggnader. Certifikatsnummer 3755. Samtidigt även certifierad sakkunnig inom luftområdet,  BBR 6:2

 

Ansvar och underhåll

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar bra, sköts, justeras och kontinuerligt underhålls så att funktionen i ventilationsanläggningen säkerställs. Boende i lägenhet ska (om möjligt) rengöra uteluftsventilerna och frånluftsdon och vara observant på hur ventilationen fungerar, men det tekniska underhållet är fastighetsägarens ansvar.

– ”Ett tips är att årligen lägga en lapp hos hyresgästen (kanske med hyresavin eller kanske i trapphuset) med tipset att de boende behöver rengöra sina till- och frånluftsdon”.

Bristande skötsel och underhåll av ventilation leder till nedsatt funktion i systemet och ökad risk för fukt och mögel samt eventuella hälsoproblem.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.