Abergon ökar prestationen hos svensk industri

Abergon hjälper företag att kartlägga och dokumentera för att effektivisera och utveckla företagets viktigaste verksamhetsprocesser. Även stödprocesser som belysning, värme, kyla och tryckluft ses över.

Våra insatser syftar till att öka företagets kontroll och medvetenhet om sin totala verkningsgrad. Samtidigt medverkar vi till att verkningsgraden optimeras och kontinuerligt övervakas och stärks.

Ofta handlar våra projekt om att skapa bästa möjliga användning av företagets resurser. Målet är att uppnå bästa möjliga balans mellan kvalitetsupplevelse hos slutkunden samt att minska företagens kostnader. I slutänden ökar företagets vinstmarginal och värde.

Kvalificerad rådgivning

Hos Abergon finns branschledande energiexpertis med lång, bred och djup erfarenhet inom företagsförädling.

 • Formulering, systematik, implementering och förverkligande av vision, mål och strategier för miljö, energi och konkurrenskraft
 • Energioptimering av verksamheter
 • Energieffektivisering i form av specifika energiprojekt
 • Uppföljning och tydliggörande av energiförbrukning samt rapportering av miljöpåverkan
 • Stöd för systematiskt förbättringsarbete
 • Strategiskt underhållsplanering

Effektivare processer ger många vinster

Effektivare processer och resursanvändning innebär automatiskt, för de allra flesta företag, en betydande minskning av energianvändningen, vilket betyder sänkta energikostnader. Effektiviseringen innebär även konkreta insatser för att minska sin påverkan på miljön. Din miljöpolicy blir med andra ord en konkret handling och en möjlighet att ladda ditt varumärke med konkreta miljöhandlingar.

Sätter igång, projektleder och redovisar resultaten

Abergon anlitar du när du önskar att komma i gång med ditt effektiviseringsarbete snabbt men inte är säker på i vilken ände du ska börja. Vår styrka är vår djupgående erfarenhet av både produktions-, produktutveckling och verksamhetsutveckling. Vi har skapat vår egen metodik som tidigt identifierar vi de processer som har störst besparings- eller utvecklingspotential. Att se helheten med alla energisystem ger ofta väldigt intressanta lösningar där 1 + 1 faktiskt kan bli 3.

Vi finns med i hela projektet från analys, projektstart och projektledning till utbildning av nyckelpersoner i företaget. Parallellt med effektiviseringsprojektet kan även utbildning för all personal genomföras där målet är att ytterligare öka medvetenheten inom företaget. En resurseffektiv kultur skapas i företaget.

Erfarenhet från flera branscher

Vi har erfarenhet av många branscher, industrislag och företag och behärskar många teknikområden. Erfarenheter som är viktiga för vår egen utveckling och resultaten i våra projekt. Utöver mångfalden av branscherfarenheter har vi ett brett nätverk av specialister, forskare och myndigheter inom en rad olika nischer som finns tillhands för medverka, vid behov, för att uppnå betydande resultat i projekten. Arbetet anpassas efter projektets utmaningar, krav och möjligheter

Uppmärksamhet i pressen…

Ny teknik skrev om ett intressant projekt om energieffektivisiering och tryckluftsoptimering.

Fluid Scandinavia skrev om Energieffektivisering i godisfabriken Aroma.

Sörmlandsbygden skrev om en unik kurs med stöd från EU och länsstyrelsen och ett EKC projektet hos dryckesfabriken Stockmos. (EKC Energikartläggningschecks projekt).

Fluid Scandinavia skrev om ett tryckluftsoptimeringsprojekt hos en av branschens topp företag där resultatet förvånade.

Energimyndigheten använder Aroma projektet som ett inspirations exempel kan vi stolt konstatera.

Mer info finns under fliken nyheter.

Vill du förbättra din verksamhet men kanske inte vet hur eller var du skall börja?

Abergon kan hjälpa dig att förstå ditt nuläge och föreslå åtgärder för en effektivare verksamhet.

Samspelet mellan människa och maskin optimeras genom rätt produkt, styrning och metod (med uppföljning och mätning) vilket ger konkurrenskraftiga och hållbara företag. Abergon får 1 +1 att bli = 3 eller kanske till och med 4 vilket nås genom att kombinera olika systems fördelar och i balans med deras eventuella nackdelar. Dessutom ger energibesparingar även en bättre produktion vilket kan betyda att värdet ökar ytterligare med 2 till 3 gånger (beroende på verksamhet och dagens status). Som sagt det går att spara stora summor om kombinationen blir rätt.

Samspelet mellan olika energisystem och maximering av produktion säkerställs genom Abergons metodiska arbete.

Ledstjärnan ”Den bästa energin är den som inte används och den energi som används skall användas optimalt. Energioptimering”

Att göra sig redo för framtida krav?

Vi läser och hör talas om om hur vi påverkar vårt klimat och enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) pekas framför allt fem åtgärder ut som krävs för att klara tvågradersmålet:

 • avskaffa subventionerna för fossila bränslen
 • införa utsläppsrätter
 • skatt på koldioxid
 • ge stöd och bra villkor för förnybar energi
 • förhandla fram internationella avtal för att alla länder inför samma åtgärder.

 De överst skrivna förslagen innebär på sikt en ökad kostnad vilket kommer stimulera, ”tvinga”, fram förändringar varför lönsamheten med energieffektivisering i framtiden kommer att ge ännu större besparingar. Mao är det lönsamt idag så kommer besparingen bli ännu mer värd i framtiden och blir då ett ännu viktigare del för att stärka sin konkurrenskraft. Snart är det dags att se över sina möjligheter till en förbättrad konkurrenskraft.